REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO SKLEPU LILY WAS HERE BY LILIANA KUPIDURA

 

1. Idea działania programu lojalnościowego sklepu Lily Was Here by Liliana Kupidura

Członkostwo i uczestnictwo w programie lojalnościowym jest bezpłatne, całkowicie dobrowolne i nie obliguje Uczestników programu do żadnych świadczeń wobec Organizatora programu lojalnościowego Lily Was Here by Liliana Kupidura, Liliana Kupidura, Klwaty 110, 26-660 Jedlińsk, zwana w dalszej czści Organizatorem.

Celem programu jest szczególne wyróżnienie lojalnych Klientów firmy Lily Was Here by Liliana Kupidura doceniających jakość oferowanych przez nas towarów, czego wyznacznikiem jest ilość dokonywanych zakupów w sklepie internetowym. 

Niniejszy regulamin zawiera warunki uczestnictwa w programie i obowiązuje Organizatora oraz Uczestników od chwili jego ogłoszenia na stronie internetowej: www.lilywashere.eu na czas nieokreślony z zastrzeżeniem możliwości jego zawieszenia lub zakończenia przez Organizatora w każdym czasie bez podania przyczyn.

 

2. Warunki przystąpienia do programu

 

1.  W programie promocyjnym mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

2.  Uczestnik programu lojalnościowego musi posiadać aktywne konto Użytkownika w sklepie internetowym Lily Was Here by Liliana Kupidura

3.  Uczestnik programu lojalnościowego musi dokonać zakupu w sklepie internetowym Lily Was Here by Liliana Kupidura.

 

3. Zasady programu lojalnościowego

 

1.   Spełnienie powyższych warunków określonych w niniejszym Regulaminie uprawnia Uczestników do otrzymania punktów rabatowych przyznawanych do indywidualnego konta Uczestnika.

2.   Za każde wydane przez Uczestnika na zakupy w Sklepie internetowym 100,00 PLN, Użytkownik uzyskuje 10 punktów

 rabatowych. Punkty są przyznawane po wydaniu każdych kolejnych 100,00 PLN. W Programie Lojalnościowym nie są przyznawane ułamkowe części punktów rabatowych.

3.   Punkty rabatowe naliczane są po 14 dniach roboczych  od daty zmiany statusu zamówienia na “zrealizowane”.

4.   Organizator zastrzega sobie prawo nienaliczania punktów od zakupu produktów przecenionych lub zakupionych z wykorzystaniem innych promocji. 

5.   Organizator zastrzega sobie prawo nienaliczania punktów za zamówienie, które zostało zrealizowane przy użyciu wcześniej zgromadzonych punktów.

6.  Zgromadzone punkty są ważne na koncie Klienta przez 12 miesięcy od ich uzyskania, następnie są kasowane bezzwrotnie.

7.  Klient w każdej chwili, po zalogowaniu na swoim koncie, może sprawdzić ilość zgromadzonych punktów oraz historię ich wykorzystania.

 

4. Wykorzystywanie punktów rabatowych

 

1.  Uczestnik może skorzystać z punktów rabatowych w celu uzyskaniu rabatu przy realizacji kolejnych zakupów w Sklepie Internetowym, wybierając stosowną funkcjonalność na Koncie Użytkownika. Podczas dokonywania zakupów z wykorzystaniem zgromadzonych punktów, Klient ma możliwość wykorzystania wszystkich zgromadzonych punktów, bez dokonywania podziału punktów do użycia.

2.  Punkty wymieniane są w stosunku: 1 punkt rabatowy – 1 złoty rabatu przy realizacji kolejnych zakupów z zachowaniem odpowiednich reguł przedstawionych w punkcie 3.

3.  Punkty nie podlegają wymianie na środki pieniężne.

4.  Punkty nie mogą zostać wykorzystane w sposób inny, niż wskazany w punkcie 1 powyżej.

 

Postanowienia końcowe

 

1.  Uczestnik może w każdym momencie zrezygnować z udziału w Programie Lojalnościowym poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: lily@lilywashere.eu

2.  Reklamacje dotyczące funkcjonowania Programu Lojalnościowego należy zgłaszać:

  •  telefonicznie, pod numerem telefonu: +48 882 810 087
  •  za pośrednictwem poczty elektronicznej : lily@lilywashere.eu 
  •  pisemnie na adres: Lily Was Here by Liliana Kupidura, Klwaty 110, 26-660 Jedlińsk, Polska.

3.   Regulamin Programu Lojalnościowego może zostać zmieniony przez Organizatora w każdym czasie.

4.   W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie należy stosować odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego Lily Was Here by Liliana Kupidura.