ZWROTY/WYMIANA/REKLAMACJE :

PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

•    Reklamacje Klient powinien kierować do Sprzedawcy w formie pisemnej na adres: Lily Was Here by Liliana Kupidura, Klwaty 110, 26-660 Jedlińsk, Polska. Klient może skorzystać ze wzoru reklamacji dostępnego w Sklepie, ale nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji.
•     Klient powinien odesłać zakupioną rzecz w otrzymanym wcześniej ozdobnym pudełku, zapakowanym w ten sam sposób w jakim otrzymał przesyłkę do Sprzedawcy. Pudełko ozdobne powinno, zawierać taśmą rypsową i produkt który jest zwracany,  powinno być zapakowane w folie bąbelkową  oraz dodatkowy karton  do przesyłki.  Spełnienie powyższych wytycznych,  jest  warunkiem rozpatrzenia reklamacji.
•    Reklamacja dotycząca uszkodzeń mechanicznych przesyłki, powstałych podczas transportu, będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego, podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki (firma kurierska) oraz po przesłaniu go na adres Sprzedawcy: Lily Was Here by Liliana Kupidura, Klwaty 110, 26-660 Jedlińsk, Polska. Zawsze przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie przesyłki nie nosi znamion uszkodzenia. Jeżeli opakowanie jest uszkodzone lub otwarte, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkód oraz jak najszybciej skontaktować się ze Sprzedawcą. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy też okradzenia przesyłki w transporcie.
•    Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis problemu i żądanie Klienta, ewentualnie także dokumentację fotograficzną.
•    Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.
•    Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania.
•    Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym:
1)     możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/
2)     możliwość prowadzenia postępowania polubownego przed sądem powszechnym lub sądem polubownym lub innymi organami
3)     możliwość prowadzenia postępowania mediacyjnego z udziałem niezależnego mediatora.
•   Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie Towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z różnic w ustawieniach parametrów monitora, w szczególności różnic w barwach i odcieniach, nie stanowią podstawy do zwrotu towaru.

WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO

…………………………………………
(imię i nazwisko Klienta)

………………………………………
…………………………………………
(adres Klienta do korespondencji)

…………………………………………
(numer telefonu do kontaktu)

Liliana Kupidura

Lily Was Here by Liliana Kupidura
Klwaty 110
26-660 Jedlińsk
lily@lilywashere.eu

REKLAMACJA

Oświadczam, że zgłaszam reklamację w sprawie umowy sprzedaży, zawartej w dniu …………………………………………  dotyczącej zakupu następującego towaru:

1) ………………………………………………………………… za cenę ……………………………………,
2) ………………………………………………………………… za cenę ……………………………………,
3) ………………………………………………………………… za cenę ……………………………………

Powyżej wskazany towar jest wadliwy, ponieważ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Do niniejszej reklamacji załączam / nie załączam* fotografie obrazujące ww. wadliwość towaru.

Powyżej opisana niezgodność towaru z umową jest istotna / nieistotna *.
W związku z powyższym, w razie uznania reklamacji, żądam **:

1) przedstawienia przez Sprzedawcę propozycji w zakresie usunięcia wady, lub
2) żądam wymiany towaru na nowy, lub
3) żądam usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany jest niemożliwe, albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przyjmuję do wiadomości, że przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru bez wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby mnie inny sposób zaspokojenia moich roszczeń, lub
4) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mam świadomość, że przekazane przeze mnie dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celach związanych z wykonaniem tej reklamacji oraz spełnieniem związanych z nią żądań, na zasadach określonych w odpowiednich przepisach prawa. Wiem, że przysługuje mi prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

……………………………………………………
(imię, nazwisko i podpis Klienta)

Informacja dodatkowa od Sprzedawcy:

Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celach związanych z wykonaniem Państwa reklamacji oraz spełnieniem związanych z nim żądań, na zasadach określonych w odpowiednich przepisach prawa. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji zostało zawartych w dokumencie „Informacje od administratora danych osobowych”.


* niepotrzebne skreślić.
** należy dokonać wyboru, a pozostałe skreślić.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.  Odstąpienie od Umowy przez Sprzedawcę lub Klienta może nastąpić na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.).

2.  Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru.

3.  Informacje o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta zawarte są w pouczeniu o prawie odstąpienia, dostępnym na stronie Sklepu.

4.   Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do niektórych umów, tj.:

•    o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę  utraci prawo odstąpienia od Umowy;
•    w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
•    w której Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
•    w której Towarem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
•    w której Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
•    w której Towarem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
•    w której Towarem są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
•    w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
•    w której Towarem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
•    o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
•    zawartej w drodze aukcji publicznej;
•    o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
•    o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

5.    Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwróconego towaru oraz oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi  dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu przelewu na konto bankowe  Konsumenta, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6.    Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru tylko pod warunkiem, iż nie nosi on śladu użytkowania, musi być zwrócony w stanie nienaruszonym, wraz z wszystkimi elementami wyposażenia, pudełko ozdobne odpowiednio zabezpieczone folią bąbelkową. Towar musi posiadać nienaruszoną, oryginalną plombę odzieżową wraz z oryginalną metką.

7.    Ze zwracanym Towarem należy zwrócić dokument potwierdzający zamówienie : paragon lub fakturę oraz wypełniony formularz zwrotu.

8.   Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

9.    Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

10.    W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Umowa uważana jest  za niezawartą.

11.    Sklep nie przyjmuje paczek wysłanych za pobraniem lub wysyłanych bez uprzedniej konsultacji.

12. Paczkę zwrotną należy przesłać na adres: Lily Was Here by Liliana Kupidura, Klwaty 110, 26-660 Jedlińsk, Polska

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład: pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Poniżej podajemy dane kontaktowe:

Liliana Kupidura

Lily Was Here by Liliana Kupidura
26-660 Jedlińsk
Klwaty 110
lily@lilywashere.eu

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu  otrzymane od Państwa płatności za zakupiony towar,  w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy od Państwa przesyłkę zwrotną oraz decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu przelewu na konto bankowe podane przez Państwa.

Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru tylko pod warunkiem, iż nie nosi on śladu użytkowania, musi być zwrócony w stanie nienaruszonym, wraz ze wszystkimi elementami wyposażenia, w tym opakowania- pudełka ozdobnego (odpowiednio zabezpieczonego w folię bąbelkową). Towar musi posiadać nienaruszoną, oryginalną plombę odzieżową wraz z oryginalną metką. Wraz ze zwracanym Towarem należy zwrócić dokument potwierdzający zamówienie (paragon lub fakturę) oraz wypełniony formularz zwrotu. Towar nie spełniający powyższych warunków nie zostanie przyjęty do zwrotu.

Proszę odesłać lub przekazać nam towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towar przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.
Wskazujemy, że odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celach związanych z wykonaniem Państwa odstąpienia od umowy oraz spełnieniem związanych z nim żądań i to na zasadach określonych w odpowiednich przepisach prawa. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji zostało zawartych w dokumencie „Informacje od administratora danych osobowych”.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY
dotyczy Konsumenta

UWAGA: formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy

………………………., ……………………………….…………………………………………
(imię i nazwisko Klienta)

………………………………………..
…………………………………………
(adres Klienta do korespondencji)

…………………………………………
(numer telefonu/email do kontaktu)

Liliana Kupidura

Lily Was Here by Liliana Kupidura
Klwaty 110
26-660 Jedlińsk
lkupidura@gmail.com

ODSTĄPIENIE OD UMOWY NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży na odległość, zawartej w dniu ………………………………………… i dotyczącej zakupu następującego towaru ………………………………………………………………………………… za cenę ……………………………

Wydanie/odbiór towaru nastąpił w dniu ………………………………………………….

W związku z powyższym, oświadczam, że dokonam zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Poniżej wskazuję dane do zwrotu – numer konta bankowego, ceny towaru, który powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

…………………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………………………..……

Mam świadomość, że przekazane przeze mnie dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celach związanych z wykonaniem odstąpienia od umowy oraz spełnieniem związanych z nim żądań i to na zasadach określonych w odpowiednich przepisach prawa. Wiem, że przysługuje mi prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

……………………………………………………
(imię, nazwisko i podpis Klienta,
jeśli formularz jest wysyłany w formie papierowej)